Dit wordt aangeboden door

Overig aanbod

Zie ook

Kinder- & jeugd psychotherapie

Angsten, boosheid, ruzie maken, sombere buien, problemen met leeftijdsgenootjes, onzekerheid en verdriet komen bij ieder kind voor en maken deel uit van de normale ontwikkeling. Soms echter houden deze problemen te lang aan, gaan deze het leven van kind en ouders teveel beheersen en dreigt het kind vast te lopen in zijn ontwikkeling. Dan kan er sprake zijn van een angststoornis, een gedragsstoornis, depressiviteit, of andere psychische problematiek waarvoor kinder- en jeugdpsychotherapie geïndiceerd is.

Kenmerkend voor de kinder- en jeugdpsychotherapie is het gegeven dat kinderen en jongeren in ontwikkeling zijn en dat bij problemen op psychisch, sociaal-emotioneel of gedragsmatig gebied, de algehele ontwikkeling van het kind verstoord dreigt te raken of dreigt te stagneren. Onder kinder- en jeugdpsychotherapie vallen veel verschillende therapievormen maar bij allen wordt de behandeling niet alleen gericht op de specifieke problematiek van het kind, maar ook op het stimuleren en optimaliseren van de ontwikkeling van het kind. Zo zal bijvoorbeeld bij een kind met faalangst niet alleen gewerkt worden aan het opheffen van de angst, maar zal ook gekeken worden naar een mogelijke achterstand op school, of een achterstand in de sociale contacten, die het kind door zijn faalangst opgelopen kan hebben. Ook zal altijd gekeken worden welke onderliggende factoren een rol hebben gespeeld in het ontstaan van de problematiek van het kind en of deze factoren ook van invloed zijn op andere gebieden van de ontwikkeling.

De verschillende vormen van kinder- en jeugdpsychotherapie zijn onder te verdelen in therapieën met een meer directe aanpak en die met een meer indirecte aanpak. Onder de eerste soort valt m.n. de cognitieve gedragstherapie. Bij deze therapievorm, die bij Jong Lorentz vooral gebruikt wordt bij de behandeling van angsten, wordt eerst met het kind besproken welke gedachten (cognities) ten grondslag liggen aan het angstige gevoel en het angstige gedrag dat daar het gevolg van is. Vervolgens wordt met het kind gekeken welke gedachten juist zouden kunnen helpen, dus hoe het kind met zijn gedachten de angsten en het angstige gedrag de baas zou kunnen worden. Deze nieuwe gedachten en het nieuwe gedrag worden geoefend in rollenspelen en ook krijgt het kind vaak huiswerk mee en moet het buiten de therapiekamer oefenen.
Afhankelijk van de aard van de problematiek zal soms gekozen worden voor een meer indirecte aanpak. Dit soort behandelingen worden ook wel inzichtgevende therapieën genoemd omdat bij deze therapievorm al spelende en/of al pratende het kind inzicht krijgt in de samenhang tussen gedachten, gevoelens en gedrag en ook de wijze waarop eerdere ervaringen hier een rol in hebben gespeeld. De rol van de therapeut is hierin vooral één van “vertaler”: dat wat het kind laat zien in spel, gedrag en gesprek vertalen naar de betekenis hiervan in termen van zijn beleving van zichzelf, anderen en de buitenwereld en zijn problematiek. Met het verkregen inzicht kan het kind vervolgens werken aan veranderingen hierin, kan het “oude” manieren van denken en gedragen vervangen door betere manieren en hierin al spelende en pratende oefenen.

Een aparte plaats binnen de kinder- en jeugdpsychotherapie neemt EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) in. Dit is een relatief nieuwe therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische of anderszins nare gebeurtenissen. In eerste instantie werd deze behandeling ontworpen voor volwassenen (Francine Shapiro, 1989), maar sinds een tiental jaar is de kindervariant hiervan, zeker in Nederland, steeds verder ontwikkeld. EMDR wordt in toenemende mate gebruikt bij de behandeling van kinderen en jeugdigen met posttraumatische stressklachten en andere angstklachten waaronder ook sociale angst en faalangst. Uitgangspunt hierbij is dat deze angsten ontstaan zijn als gevolg van specifieke, akelige gebeurtenissen die, ook als zij objectief gezien niet zo naar waren of soms al lang geleden hebben plaats gevonden, in de beleving van het kind nog steeds beangstigend en beladen zijn. Hierbij speelt mee dat kinderen n.a.v. dit soort gebeurtenissen vaak negatieve gedachten over zichzelf ontwikkelen die belemmerend kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling. EMDR maakt het mogelijk deze gebeurtenissen op een, vaak snelle, manier te verwerken. Dit gebeurt door het kind sterk te laten denken aan de nare gebeurtenis in combinatie met een afleidende stimulus, zoals bijvoorbeeld het luisteren naar geluidjes via een koptelefoon. Hierdoor komt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, vaak in combinatie met gevoelens en lichamelijke sensaties die gekoppeld zijn aan de voor het kind traumatische gebeurtenis. Vervolgens vervagen deze langzaam maar zeker en raken de herinneringen hun emotionele lading kwijt. Uiteindelijk worden het ‘neutrale herinneringen’ die in het hier en nu geen akelige gedachten en gevoelens meer oproepen. (zie voor meer informatie http://www.emdr.nl)

Binnen Jong Lorentz wordt regelmatig gebruik gemaakt van een combinatie van boven beschreven therapievormen. Over het algemeen betreft het individuele psychotherapie. Naast de psychotherapie die het kind of de jongere krijgt, vinden ook altijd gesprekken met de ouders plaats. Immers, bij de behandeling van een kind is de expertise van alle bij het kind betrokkenen belangrijk. De ouders zijn expert op het gebied van hun kind. Zij houden de therapeut op de hoogte van zijn gedrag en ontwikkeling buiten de therapiekamer, m.n. ook waar het de problematiek betreft. Zo zorgen zij ervoor dat de therapie het meest ‘op maat gesneden’ is voor hun kind en kan de therapeut beslissingen over welke therapeutische interventies op welk moment genomen moeten worden beter maken. Samen met de therapeut, als expert op het gebied van psychotherapeutische verandering, wordt ook gekeken hoe ouders thuis het meest effectief kunnen omgaan met het specifieke probleem van hun kind waardoor zij het herstelproces van hun kind beter kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het geven van uitleg over de problematiek van hun kind. Regelmatig zullen, met hetzelfde oogmerk, ook gezamenlijk gesprekken met de school gehouden worden.
 

Terug naar Jong Lorentz