Docenten

Aanmelding

Voor cursussen in het Lorentzhuis kunt u zich het hele jaar door schriftelijk aanmelden door middel van een brief met uw motivatie en curriculum vitae naar het secretariaat van het Lorentzhuis.

Voor incompany-trainingen kunt u een offerte aanvragen bij de docent van de betreffende cursus, via het secretariaat van het Lorentzhuis.

Kosten

Voor de cursus die start in januari 2020 gelden de volgende tarieven:
- Basiscursus en specialistische cursus: € 7000
- Supervisie: € 1950
  Totaal: € 8950

 (Exclusief te verwachten uitgaven voor aan te schaffen vakliteratuur: ongeveer € 125,00)

 

DATA Cursusgroep 2020:

24-25 jan (Start)

07-08 febr

06-07 mrt

27-28 mrt

17-18 apr

05-06 juni

05-05 sept

02-03 okt

30-31 okt

05-06 dec

 

Annuleringsregeling

 

Klachtenregeling

U kunt onze klachtenregeling hier downloaden.

Intensieve Opleiding Systeemtherapie (2 jaar)

De Intensieve Opleiding Systeemtherapie (IOS) duurt twee jaar en bestaat uit twee delen:

Daarnaast biedt de opleiding één (groeps)supervisie, conform de richtlijnen van de NVRG.
Hierna dient u (bij het Lorentzhuis of elders) nog 2 supervisiereeksen en 25 uur leertherapie te volgen.

Inschrijven voor alleen de basiscursus is niet mogelijk.

Basiscursus (132 uur)

In de basiscursus worden de belangrijke begrippen en perspectieven van de systeemtherapie behandeld. De volgende perspectieven op families en andere sociale systemen komen aan bod: het intergenerationele perspectief waarin wordt gekeken naar zich herhalende patronen door de generaties heen; het structurele perspectief waarin hiërarchie, grenzen en subsystemen in families aan de orde komen; het communicatieve perspectief waarin communicatieprocessen en interactiepatronen centraal staan; het sociaal-constructionistische perspectief waarin de invloed van de sociaal maatschappelijke omgeving, cultuur en gender op menselijke problematiek wordt behandeld en het narratieve en dialogische perspectief waarin wordt onderzocht hoe dominante verhalen mensen kunnen beperken en hoe stemmen die het zwijgen zijn opgelegd weer tot klinken worden gebracht. De context staat steeds centraal met aandacht voor families, sociale netwerken, gender, cultuur, religie en sociaal economische omstandigheden.  Aan het eind van de basiscursus kunnen de cursisten systemische analyses maken waarin de samenhang van de problematiek met de omgeving waarin mensen leven centraal staat. Zij kunnen het verschil begrijpen tussen lineaire causaliteit, waarin problemen een oorzaak hebben, en circulariteit, waarin problemen begrepen kunnen worden in de context waarin ze zich voordoen.  In een apart blok wordt aandacht gegeven aan research en methodologie.

Naast theorie wordt veel geoefend met interventies, in rollenspel en andere opdrachten. Video’s dienen ter illustratie en inspiratie. Cursisten dienen bereid te zijn video-opnames van eigen werk te tonen.

Tijdens de basiscursus vinden enkele toetsmomenten plaats, waarvan minimaal 1 schriftelijke toets, in de vorm van een ‘take-home-tentamen’.
Na het theoretische deel van de basiscursus volgt de eerste 40 uur van de specialistische cursus. Daarna volgt in het voorjaar van het 2e opleidingsjaar een periode waarin de cursisten een scriptie schrijven. In het najaar volgt dan de tweede 40 uur van de specialistische cursus. De gehele cursus wordt afgesloten met een dag waarop alle cursisten een presentatie geven over hun scriptie, gevolgd door een feestelijke diploma-uitreiking.

Specialistische cursus (2 x 40 uur)

Het opleidersteam van het Lorentzhuis heeft gekozen om de specialisatie van de cursisten te richten op ‘Therapie met paren’, waarin vele thema’s waar paren mee te maken kunnen krijgen de revue passeren. Er zijn twee afzonderlijke modules: de eerste specialistische module richt zich op partnerschap en ouderschap en de tweede specialistische module heeft als onderwerp de complexiteit van psychopathologie en geweld in relaties.In de beide modules komen de competenties aan bod zoals door de NVRG beschreven. De metacompetenties vormen vanzelfsprekend een rode draad net zoals in de basiscursus. We geven die competenties aan waar we specifiek aandacht aan besteden in de betreffende zitting.

In de eerste specialistische module van 40 uur staan wij stil bij partnerschap en ouderschap vanuit verschillende perspectieven.Alle cursisten hebben in hun werk te maken met paren die meestal ook ouders zijn. In de hulpverleningspraktijk worden ouderschap en partnerschap nog steeds strikt gescheiden. In de module partnerschap en ouderschap is in alle cursusblokken aandacht voor zowel de partnerrelatie als de ouderrelatie.

In de tweede specialistische cursus gaan we in op complexiteiten in relationele problematiek met  focus voornamelijk op de partner(ouder) relatie .Systeemtherapeuten dienen zicht te hebben op psychopathologie, dat wil zeggen op psychische of psychiatrische kwetsbaarheden bij mensen en hoe deze relaties wederzijds beïnvloeden. Ook krijgen systeemtherapeuten veel te maken met geweldsproblematiek in families en relaties, conflicten die escaleren en uit de hand lopen en hoe dit de veiligheid in relaties aantast. Psychische kwetsbaarheid en geweldsproblematiek gaan vaak samen in complexe relationele problematiek, daarom worden zij ook in samenhang behandeld in deze specialistische module.
 
Na deze specialistische cursus is het theoretische deel van de opleiding voltooid en zijn de cursisten volop aan het werk als systeemtherapeut in opleiding.

Literatuur:

Het handboek Systeemtherapie (2e herziene druk), onder redactie van Anke Savenije, Justine van Lawick en Ellen Reijmers, uitgegeven door de Tijdstroom in 2014, dient als leidraad voor de gehele Intensieve Opleiding Systeemtherapie.
Naast dit boek zullen ook readers met artikelen worden uitgereikt.

Supervisie

De supervisie begint na de eerste 2 theorieblokken van de basiscursus. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er groepjes samengesteld van drie of vier cursisten die elk een eigen supervisor krijgen. De supervisanten brengen zelf casuïstiek in door middel van videobanden. Soms is live-supervisie mogelijk.

Dag, duur en frequentie van de supervisiezittingen worden door de groepen in overleg met hun supervisor vastgesteld.
Als uitgangspunt geldt de NVRG-norm van 25 zittingen.  
Zie voor het opleidingsreglement van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie: www.nvrg.nl

Doelgroep

Psychologen, psychiaters, sociaal wetenschappers, maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (beiden met VO), werkers in de GGZ of jeugdhulpverlening met een gelijkwaardige opleiding, die zich willen specialiseren in de systeemtherapie.

Vooropleidingseisen (Lorentzhuis en NVRG)

Een universitaire opleiding in de sociale gezondheidswetenschappen of een artsexamen of een hogere agogische beroepsopleiding (maatschappelijk werk (HBO-MW), maatschappelijke gezondheidszorg (HBO-MGZ), inrichtingswerk (HBO-IW), creatieve therapie) gevolgd door een voortgezette opleiding (VO) of een daaraan gelijkwaardige opleiding (zie ook www.nvrg.nl).
N.B. voor HBO-ers geldt dat de erkende voortgezette opleiding (VO) gestart moet zijn vóór 30 september 2015. Mensen met een VO van latere datum verwijzen wij naar de nieuwe, kortere opleiding tot 'systeemtherapeutisch werker' (STW).

N.B. Cursisten dienen tijdens de cursus gezins- en/of relatietherapieën uit te voeren.

Officiële erkenning als systeemtherapeut door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie

Het voltooien van de Intensieve Opleiding Systeemtherapie bij het Lorentzhuis geeft u nog geen officiële titel als systeemtherapeut. Deze erkenning kan namelijk alleen afgegeven worden door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.

De Lorentzhuis-opleiding is wel goedgekeurd door de NVRG en geeft een belangrijke basis voor het traject tot NVRG-erkend systeemtherapeut. De opleiding bestaat uit 212 uur theoretische scholing (overeenkomstig de NVRG richtlijnen) en één supervisiereeks. Voor het volledige lidmaatschap van de NVRG moet men echter ná de Lorentzhuis- opleiding nog 2 x 25 uur supervisie en 25 uur (erkende) leertherapie volgen.

Het Lorentzhuis is evenmin gemachtigd om uw vooropleiding te toetsen. Diegenen die lid willen worden van de NVRG en zeker willen zijn dat hun vooropleiding aan de NVRG-eisen voldoet, raden wij aan vooraf bij de NVRG advies te vragen over toelating.

Daarnaast adviseren wij cursisten om zich bij de NVRG aan te melden als 'lid in opleiding'. Op die manier blijft men goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVRG en binnen het vakgebied van de systeemtherapie. Daarnaast ontvangt men als lid van de NVRG gratis de twee belangrijkste tijdschriften, namelijk 'Tijdschrift voor Systeemtherapie' en 'Gezinstherapie Wereldwijd'. Tenslotte geeft het lidmaatschap recht op korting voor het jaarlijkse NVRG-congres. 
Een LIO geniet gedurende 3 jaar een flinke korting op de contributie. 

Voor nadere informatie over de NVRG verwijzen wij naar www.nvrg.nl

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door: de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen (FGzPt), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging vanr Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO-OG) en door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Planning

Er start ieder jaar in januari een nieuwe opleidingsgroep.
Momenteel wordt de opleiding gegeven in theorieblokken van 13 uur op vrijdag en zaterdag (om de 4-6 weken, gedurende 2 jaar).
Bij de planning van de cursus-weekenden wordt rekening gehouden met de schoolvakanties van regio Noord.
De tijdsbelasting voor het voorbereiden van de cursus is 12 à 15 uur per blok van 2 dagen. 
In de weken tussen de theorieblokken vindt, vanaf blok 3, de supervisie plaats. Dag, duur en frequentie van de supervisiezittingen worden in onderling overleg met de supervisor vastgesteld.

Aantal deelnemers

Minimaal 12 en maximaal 18 deelnemers.

Wijze van aanmelden

U kunt zich het hele jaar door schriftelijk aanmelden door het sturen van een brief met uw motivatie en Curriculum Vitae. U kunt dit opsturen of mailen naar het secretariaat van het Lorentzhuis.

Voorafgaand aan de start van de opleiding vinden selectiegesprekken plaats.
N.B. Cursisten dienen gedurende de gehele tweejarige opleiding gezinstherapieën en/of relatietherapieën uit te voeren. Dit is een belangrijk selectiecriterium.
 

Terug naar Opleiding & Consultatie