Docenten

Aanmelding

Voor cursussen in het Lorentzhuis kunt u zich het hele jaar door schriftelijk aanmelden door middel van een brief met uw motivatie en curriculum vitae naar het secretariaat van het Lorentzhuis.

Voor incompany-trainingen kunt u een offerte aanvragen bij de docent van de betreffende cursus, via het secretariaat van het Lorentzhuis.

Kosten

Start in november 2019:  € 1950,-

Toelichting:
- inclusief uitgebreide reader met artikelen
- exclusief 2 zelf aan te schaffen boeken

Gespreide betaling is mogelijk.
 

Annuleringsregeling

 

Klachtenregeling

U kunt onze klachtenregeling hier downloaden.

Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet (40 uur)

Inleiding

Agressie en geweld en zelfdestructief gedrag binnen en buiten het gezin stellen menig opvoeder, leerkracht en hulpverlener voor een dilemma. Met regelmaat wordt in de maatschappij gepleit voor een ‘hardere’ aanpak, maar escalatie ligt dan op de loer en effectief is het zelden. Geïnspireerd door het geweldloos verzet van Gandhi, Martin Luther King en anderen, gecombineerd met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie, ontwikkelde de Israëlische psycholoog Prof. Haim Omer een methodiek voor gezinnen met kinderen met ernstige gedragsproblemen (woede-uitbarstingen, agressie, risicovol gedrag, maar ook schoolweigering, computerverslaving, ernstige angst en dwang, eetstoornissen e.d.). Hoofddoel is het doorbreken van de machteloosheid van ouders en het coachen van de ouders naar een nieuwe vorm van gezag, gebaseerd op de principes van geweldloos verzet.Deze vorm van gezag wordt gekenmerkt door vriendelijk doch vastberaden 'verzet' tegen specifiek ongewenst gedrag (herstel van gezag) en tevens het actief verbeteren van de relaties binnen het gezin (herstel van hechting en verbinding). De concrete handelingen/interventies staan beschreven in het boek "Geweldloos verzet in gezinnen" (Omer en Wiebenga, 2e druk, 2015).

De uitgangspunten van geweldloos verzet blijken ook een goede basis te zijn voor een nieuwe vorm van autoriteit  (Omer, 2011, 2015), die wij  ‘Verbindend Gezag’ noemen. De permissieve droom van de jaren zestig bleek een illusie en naar de traditioneel autoritaire opvoeding, gebaseerd op angst en gehoorzaamheid, willen we niet terug.  Verbindend Gezag verenigt de beide uitersten en wordt gekenmerkt door aanwezigheid,investeren in de relatie met het kind en kalm en vastberaden optredentegen onacceptabel gedrag: begrenzing vanuit verbinding. Het gezag is niet top-down, maar gesteund door het netwerk (it takes a village to raise a child) en gezagsdragers zijn een stevig anker voor de jongeren (presentie en waakzame zorg). Verbindend Gezag geeft ouders en andere opvoeders  houvast,  niet alleen bij (ernstige) gedragsproblemen, maar ook in ‘gewone’ opvoedingssituaties.

De eerstvolgende 6-daagse cursus (40 uur) in het Lorentzhuis met start op 22 november 2019.
De inschrijving staat nog open.

Doelgroep

Gezien het specialistische karakter van de cursus is het wenselijk dat de deelnemers praktisch werken met de doelgroep waar de cursus over gaat, namelijk gezinnen met kinderen die ernstige gedragsproblemen vertonen waarvan de ontwikkeling gevaar loopt.

De cursus is door de NVRG erkend als specialistische cursus voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut (na de basiscursus van 132 uur) en is tevens geschikt voor herregistratie van hen die reeds erkend zijn door de NVRG.

Daarnaast staat de cursus open voor hulpverleners die werkzaam zijn in de GGZ, jeugdhulpverlening en speciaal onderwijs, die op andere wijze scholing of praktijkervaring hebben op het gebied van de systeemtherapie en het onderwerp van deze specialistische cursus op hun werk in praktijk kunnen brengen.

Doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat zelfstandig te werken met de methodiek ‘Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet’ bij verschillende cliëntsystemen en in diverse hulpverleningssituaties. Deelnemers krijgen inzicht in escalatieprocessen en in het belang van (ouderlijke) presentie en ‘verzet zonder geweld’,  juist in situaties waar dat het moeilijkst vol te houden is. 

Tevens wil deze cursus hulpverleners stimuleren zich de subtiele variaties eigen te maken van de attitude die hoort bij een nieuwe vorm van autoriteit, die wij ‘verbindend gezag’ noemen. Van belang is dat de deelnemers ontdekken waar hun eigen affiniteit met de methodiek ligt en dat zij de aanpak kunnen plaatsen in het systeemdenken en andere visies op behandeling van dezelfde problematiek.

Inhoud en opbouw

Deze vorm van hulp is methodisch, dat wil zeggen dat de stappen en interventies uitvoerig en gedetailleerd beschreven zijn. Zowel de basishouding van verbindend gezag en geweldloos verzet als de concrete interventies vormen het uigangspunt van de cursus en worden uitgebreid besproken en geoefend. Deelnemers krijgen hiermee een praktische handleiding voor het coachen van zich machteloos voelende ouders, hulpverleners en leerkrachten en leren deze ideeën te integreren in hun eigen werksituatie. Supervisie/begeleide intervisie over eigen casuïstiek vormt een geïntegreerd onderdeel van deze specialistische cursus.

De cursus is opgebouwd uit zes dagen. De eerste dag is er aandacht voor de verandering van ideeën over opvoeding en gezag vanaf de 2e helft van de 20e eeuw en voor het alternatief van 'verbindend gezag'. Verder wordt stilgestaan bij de ideeën en principes van geweldloos verzet (Gandhi, Martin Luther King) en wordt aandacht besteed aan de houding en geoefend met de zowel verbindende als stevige 'taal' van geweldloos verzet. Tenslotte wordt inzicht gegeven in patronen van escaleren en de-escaleren. In de ochtendzittingen van dag twee tot en met vijf wordt de methodiek van 'Geweldloos verzet in gezinnen' (Omer & Wiebenga, 2015) gedetailleerd behandeld en geoefend. In de middagzittingen wordt de methode vergeleken met andere benaderingen en vertaald naar andere problematieken (angst en dwang, eetstoornissen ed) en andere contexten (pleeggezinnen, scholen, klinieken en wijken). In de middag van dag vijf wordt aandacht besteed aan hoe Haim Omer zijn aanpak van 'constructieve strijd' succesvol heeft kunnen inzetten in de actuele politieke context in Israël (ontruiming GAZA strook in 2005). In de ochtendzitting van dag zes wordt er aandacht besteed aan de research die tot nu toe gedaan is naar de effectiviteit van de methodiek en aan de vragen die er binnen de cursusgroep nog leven. De laatste middag staat in het teken van het presenteren van eigen werkervaringen met de methodiek en elkaar stimuleren tot het verder in praktijk brengen daarvan. 

Werkwijze

In de gehele cursus wordt gebruik gemaakt van theoretische inleidingen door de docenten en theoretische verdieping door middel van de bespreking van de literatuur.Tijdens de meeste lessen zullen attitudes en vaardigheden geoefend worden door middel van rollenspel aansluitend bij de thema’s van de les. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van video’s en oefeningen.

Van cursisten wordt verwacht dat zij eigen casuïstiek inbrengen. Bij het bespreken van de theorie, methode en technieken zal steeds aandacht besteed worden aan reflectie en aan een eigen visie. Bij het doen van oefeningen, opdrachten en rollenspelen zal aan de orde komen wat past bij deze cliënt, dit gezinssysteem en deze cursist in zijn positie als hulpverlener.

Toetsing vindt plaats in de vorm van een uitgebreide casusbeschrijving met aanvullende vragen en met een kleine eindpresentatie op de laatste cursusdag.

Accreditatie

Het Lorentzhuis is International Training Partner van de door Haim Omer et.al. opgerichte School of Non Violent Resistance in Tel Aviv, Israël: www.nvrschool.com

De cursus is door de NVRG erkend als specialistische cursus voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut (www.nvrg.nl ) en is tevens geschikt voor nascholing en herregistratie van professionals die werkzaam zijn in de GGZ, jeugdhulpverlening en (speciaal) onderwijs.

Accreditatie is toegekend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG, 40 pnt), de Federatie voor Gezondheidszorg Psychologen en Psychotherapeuten (FGzPt, 37 pnt), het Nederlands Instituut voor Psychologen & de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NIP/NVO, herregistratie 40 pnt., diagnostiek 6 pnt., behandeling 26 pnt., overig 6 pnt.) en Stichting Kwaliteitsregsiter Jeugd (SKJ, 86 pnt.). In overleg kan soms nog bij andere beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd worden. Bij aanmelding graag aangeven bij welke beroepsvereniging u bent ingeschreven.

Planning

De cursus bestaat uit 6 hele dagen (9.30 - 17  uur)
Studiebelasting: de tijd voor het voorbereiden van de cursus is 4 à 6 uur per cursusdag.

Eerstvolgende cursus: vrijdag 22 november en 20 december 2019, 10 januari, 14 februari, 13 maart en 24 april 2020.
Locatie: Lorentzhuis te Haarlem

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door middel van een brief (met motivatie en curriculum vitae) naar:

Lorentzhuis
t.a.v. dhr. H. Bom en mevr. E. Wiebenga
Van Eedenstraat 16
2012 EM Haarlem

Of per mail naar: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) en .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
 

Literatuur

U dient zelf de volgende twee boeken aan te schaffen
(kosten totaal ongeveer € 95,-):

Omer, H. & Wiebenga, E. (2015, 2e herziene druk !). Geweldloos verzt in gezinnen, een nieuwe benaderiing van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten.
Houten, Bohn Stafleu van Loghum
ISBN 9789036809481 / 9036809487

Lebowitz, E & Omer, H. (2018). De behandeling van kinderen en jongeren met angst op basis van CGT en geweldloos verzet.
Amsterdam, SWP
ISBN 9789088508193

Aanbevolen, maar niet verplichte boeken:

Omer, H. (2011). Nieuwe autoriteit: samenwerken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving.
Amsterdam, Hogrefe Uitgevers.
ISBN 9789070729517 / 9079729515

Omer.H (2015). Waakzame zorg. Hoe je als ouders je kind houvast kan geven als dat nodig is.
Amsterdam, Hogrefe Uitgevers
ISBN 9789492297020

Omer. H. & Streit. P. (2018). Nieuwe autoriteit voor ouders. Opvoeden op basis van veilige verbinding, waakzame zorg en geweldloos verzet.
Amsterdam Hogrefe Uitgevers.
ISBN 9789492297198

Alon, N. & Omer, H. (2006). The psychology of demonisation. Promoting acceptance and reducing conflict.
London, Lawrence Erlbaum Associates.
ISBN 085856668

Nus. W. van (2018). Geweldloos verzet op school. 2e en herziene druk.
Pica Uitgevers, Huizen.
ISBN 9789492525376

Haspels, M. et.al. (2017). Geweldloos verzet in de semi-residentiële setting.
Amsterdam, De Bascule, PI Research, De Banjaard en VUmc.
Te bestellen bij PI Research (http://www.piresearch.nl)

Evaluatie / beoordeling door eerdere cursisten:

Steeds weer wordt de cursus zeer positief beoordeeld. Bij de laatste evaluatie beoordeelde 75% van de cursisten de cursus als 'zeer goed' en 25% als 'goed' (geen enkele keer als middelmatig of onvoldoende).
Op de vraag of ze deze cursus zouden aanraden aan collega's antwoordden alle deelnemers met een volmondig 'ja' (soms aangevuld met een enthousiast 'doe ik al!').
Dankbaar voor al deze positieve reacties kijken we met veel plezier uit naar de volgende cursus.

Tot slot enkele citaten van eerdere deelnemers:
- Een mooi opgebouwde cursus, waarbij theorie, praktische oefeningen en therapeutische attitude steeds meer hand in hand gaan. Hierdoor krijgt de cursist/hulpverlener de mogelijkheid om voor te leven waar het om gaat bij verbindend gezag en geweldloos verzet.
- Een waardevol element van de cursus was de houding van de docenten, die zeer ondersteunend, stimulerend en ook helder en prettig bergenzend was. Ze leven 'verbindend gezag' voor en delen het gul en 'begeisterd' uit.
- Deze cursus biedt - naast veel bruikbare 'tools' van de mooie methodiek - ook een verandering van houding en reflectie op je functioneren als therapeut en als ouder!
- De cursus sluit goed aan bij mijn dagelijkse werkzaamheden als hulpverlener voor multistress-gezinnen.
- Ook als je als enigszins bekend met de methodiek geweldloos verzet/nonviolent resistance/NVR is de cursus een aanrader! Het biedt verdieping en verbreding. 
- Ik heb nog nooit zo weinig (prestatie)druk gevoeld bij een cursus, terwijl er wel veel gevraagd werd en het huiswerk bij een pittige tijdsinvestering vroeg. Vanuit vrijheid én omdat het mijn ziel heeft geraakt, heb ik er veel mee gedaan en ga ik daar graag mee door!
- Door geweldloos verzet kom je meer in je kracht en in verbinding met jezelf en je omgeving.
- Verbindend gezag is een reis naar een andere wereld.
- Een verfrissende kijk op het omgaan met agressie: invloed zonder dwang.
- Deze cursus is een verrijking voor je visie op de wereld: geen oordelen, mildheid, kracht, stilte, rust, en dat geeft vrijheid.
- Geweldloos verzet is een praktische methode om tot 'verbindend gezag' te komen.
- Verbindend gezag gaat in feite over relatieherstel, onvoorwaardelijke liefde en 'er toe doen'!
- De cursus geeft een heldere theoretische achtergrond én veel praktische oefeningen. De praktijk wordt steeds weer in de cursus gehaald en dat maakt het levendig en toepasbaar.
- Door de cursus zie ik weer mogelijkheden in talloze gezinnen, waar ik me voorheen als hulpverlener al snel net zo machteloos voelde als de ouders. Het brengt echt verandering!
- Geweldloos verzet is meer dan een methodiek: het is ook een liefdevolle en hoopvolle visie op wat ieder mens kan bewerkstelligen, net de interventies als bakens in een woelige zee.
- Deze cursus inspireert! De kracht zit in het zelf doen en ervaren.
- De cursus is een cadeau aan jezelf, je familie, je cliënten en je collega's!

Terug naar Opleiding & Consultatie